KENTSEL VE TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Hakkında

GÖREV TANIMI
Kentsel Tasarım Müdürlüğü; Tarihi ve kültürel varlıkların bulunduğu ilçemizin gelecek vizyonu kapsamında  faaliyet ve projelerini sürdürmektedir. Kentsel Tasarım Müdürlüğü temelde şu ilkeler doğrultusunda hareket etmektedir.
            
         
FAALİYET ALANI
•    Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak,
•    Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak,
•    Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
•    Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek,
•    Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak,
•    Kentsel ve sürdürülebilir kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek,
•    Tirebolu İlçesi’nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek, 
•    Koruma Altındaki caddelerin sokak sağlıklaştırma projelerini yürütmek ve tarihi alan yönetimi içinde kentsel tasarım projeleri geliştirmek ve uygulamak.
•    Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak,
•    Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek,
•    Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak,
•    Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletilmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek, 
•    Üyesi olduğu Birliklerin faaliyet ve çalışmalarını takip etmek, değerlendirmek, proje çağrılarına hazırlık yapmak.
•    Beldenin çarpık yerleşim bölgelerini ve eskiyen kent kısımlarını düzenlemek amacıyla gerekli projeleri yapmak ve gerekiyorsa Belediye Meclisi’ne sunmak.
•    Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
•    Harcama    yetkilisi    olarak,    5018    sayılı    yasada    belirlenen    iş    ve işlemleri gerçekleştirmek,
•    İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

•    Bir harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.

•    İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.

•    Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.


•        Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

AR-GE PROJE BİRİMİ

•               Hibe fonları kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri koordine etmek, hibe fonlarını takip etmek, proje hazırlamak ve proje çalışmalarını yürütmek.

•    Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafın yürütülen Erasmus programı   çağrı ve projeleri ile AGH/EVS/ ESC programlarını yurt dışı ortak kuruluşlar ile   yürütmek ve uygulamak.

•    Avrupa Birliği ve uluslararası destek programlarını takip etmek, programlara uygun proje hazırlamak ve proje çalışmalarını yürütmek.

•    Özel Sektör Yatırımlarını teşvik etmek ve bu konuda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaları yerine getirmek.

•    Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve proje çalışmalarını yürütürken, Tirebolu Belediyesi hizmet birimleri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmesini sağlamak.

•    Sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda sektörel projeler yapmak.

•    Kümelenme, İnovasyon, Ar-Ge, rekabet ve işbirliği konularında bilgilendirme, yönlendirme, buluşturma ve geri besleme yapmak.

•    Kendi görev alanı ile ilgili bilgi günü, seminer, eğitim faaliyeti, konferans gibi yerel ve veya ulusal ölçekli etkinlikler düzenlemek.

•    Hibe fonlarından yararlanılarak hazırlanan/kazanılan ve Diğer Müdürlükler tarafından yürütülecek olan projelere kontrolörlük ve danışmanlık hizmeti vermek.

•    Kendi görev alanı ile ilgili Tirebolu Belediyesinin brifingini hazırlamak ve güncel tutmak.


•    Kardeş şehirler ile ilgili işlerin takip edilmesi ve yürütülmesi çalışmalarını yapmak, kardeş şehirlerle ya da bu kapsamda uluslararası kurumlarla ortak projeler geliştirmek, hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

•    Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini, hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

•    Ulusal ve uluslararası STK’lara, organizasyonlara üye olmak ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri belediye adına yürütmek, projeler hazırlamak ve aktif çalışmalara katılmak.

•    Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşlarla ortak faaliyetler planlamak, projeler hazırlamak ve yürütmek.

•    Tirebolu    İlçesinin    doğal    ve    kültürel    değerlerinin    evrensel    koruma    ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek.

•    Tirebolu İlçesinin Turizm stratejisi doğrultusunda; marka ürün, logo ve sloganlarının tasarlamasını oluşturmak.

•    Sürdürülebilir yerel kalkınma stratejisinin geliştirilmesi ve kentsel pazarlama stratejilerinin oluşturulması.

•    Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak.

•    Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak.


AGH KORDİNATÖRLÜĞÜ
    Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2 Ay -12 ay arası süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer almalarını sağlamak.
Tirebolu Belediyesi  hem gönderen kuruluş hem de Kordinatör olarak akredite sözleşmesi kapsamında, AGH projesinin üç ortağı vardır: ev sahibi kuruluş, gönderen kuruluş ve gönüllü. Her ortağın farklı motivasyon, sorumluluk ve rolleri takip etmek.
•    Kurumumuzun  Erasmus Programları (Protokol) anlaşmalarının randımanlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu kapsamda AGH  Programların Uygulama el kitabı doğrultusunda gönüllülerin  seçilmesini sağlamak ve idari işlemlerinin yürütülmesini koordine etmek. Bu doğrultuda faaliyetlerine seçilen öğrencilerin idari ve eğitimle ilgili işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini koordine etmek.
•    Birim olarak  kurum  içindeki birimlerle gerekse dışarıdaki resmi diğer kurumlarla (Ulusal Ajans,AB başkanlığı ) koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
•    Erasmus, programlarını kurum içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlanması. İlgili ortak kurumsal  yazışmaların yürütülmesi, anlaşmaların yapılması ve güncellenmesi işlemlerinin yapılması.
•    İlgili Müdür, birimler  ve Belediye Başkanı  ile iletişim içinde çalışmak.
•    Belediyemiz birimleriyle ve diğer resmi kurumlarla gerektiğinde iş birliği ve koordinasyon içinde çalışılmasını sağlamak.
•    Erasmus Programı dışında, Belediyemiz dış ilişkilerinin koordine edilmesi işlerini yürütülmesini sağlamak.
•    Yurt içi ve yurt dışı, her türlü değişim programlarından ve iş birliği protokollerinden doğan anlaşma ve dış ilişkilerini, katılımcı  değişimi işlemlerinin koordine edilmesini sağlamak.
•    Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak.
•    Ulusal Ajansın, Avrupa Komisyonun ve istediği raporları , sözleşmeleri ve
•    istenilen tüm evrakları takip etmek, hazırlamak ve evrak ve raporların gerekli mercilerce imzalanmasını ve takip edilmesini sağlamak.
•    Belediyemizi gerektiğinde toplantılarda ve fuarlarda Uluslararası ilişkiler birimini temsil etmek.
•    Biri işlemleri ile ilgili üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işler ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
•    Koordinatörlükte gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerden dolayı müdür ve Belediye Başkanına karşı sorumlu olmak.

EURODESK TEMAS NOKTASI 
Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır.
•    Gençlerin Ücretsiz soru yanıtlama hizmetlerini (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle),
•    AB fırsatları ve projeler konusunda Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetlerini
•    AB Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanmasını,
•    AB Fırsatları ve farkındalık Eğitimleri düzenlenmesi ve destek hizmetlerini,
•    Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesini,
•    Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılmasını,
•    Türkiye Ulusal Ajans tarafından düzenlenen faaliyetlere katılmak,
•    Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılmasını, sağlamak.
•    Belediyemizin geliştireceği projeler ile ilgili olarak yurt içi, yurt dışından  ortaklar bulmak ve iş birliği geliştirmek.

    AB VE DIŞİLİŞKİLER KORDİNATÖRLÜĞÜ

•    Belediyemizin yurt dışındaki yabancı belediyeler ile karşılıklı işbirliği ve kardeş kent ilişkilerini başlatmak, geliştirmek ve Tirebolu ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesine öncülük etmek,
•    Başkanlık makamına gelen yabancı yazıların çevirisini yapmak, ve işlemlerini gerçekleştirmek.
•    Başkanlık makamının yabancı ziyaretçileri için tercümanlık hizmetlerini sağlamak.
•    Başkanlık makamının yurtdışı ziyaret programlarının organizasyonunu ve koordinasyonu yapmak,
•    Uluslararası kurum ve kuruluşlarla, kültür - sanat kurumlarıyla ilişki kurmak ve işbirliği sağlamak,
•    Yurt dışında benzerleri var olan kültür, sanat, eğitim, sosyal ve sağlık amaçlı mekân ve mahallerin Tirebolu’ya kazandırılmasında koordinasyonu sağlamak,
•    Yabancı belediyelerle bazı konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek,
•    Belediyemizce yapılan çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine tanıtılması, yurt içinde ve yurt dışında  düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını sağlamak amacıyla yazılı ve görsel materyal geliştirmek,
•    Yerel yöneticilik alanında yapılacak yurt dışı gezi, gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde gerekli altyapıyı hazırlamak,
•     Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak,
•    Dış ilişkilerle ilgili Bakanlıktan veya Valilikten gönderilen başvuruları yanıtlamak,
•    Müdürlüklerinin hizmet alanları dahilinde Avrupa Birliği kurumlarına ve diğer fon kaynaklarına projeler hazırlamak, ortak bulmak, başvuruları yapmak, projelerin kabul edilmesi halinde koordinasyonu sağlamak ve raporlamaları yapmak.
•    Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak,
•    Gerek hazırlanacak proje teklifleriyle ve gerekse IPA kapsamlı AB fonlarından doğrudan ve dolaylı olarak yararlanma imkânları araştırılarak bu husustaki güncel gelişmeleri takip etmek ve ilgili müdürlüklerine bildirmek,
•    AB kurumlarınca hazırlanmış bilgi ve belgeler tercüme ettirerek yayımlamak,


     TARİHİ ALAN YÖNETİMİ
•    Alan sınırlarının tarihi, sosyal, kültürel, coğrafi, doğal, sanatsal bir bütünlük içerisinde etkileşim sahaları ve tarihi, kültürel, sosyal, coğrafi ve sanatsal nedenlerle ilişkili bulunduğu bağlantı noktalarının alanın korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi bakımından doğru tespit edilmesini,
•    Koruma, erişim, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ihtiyaçları ile yerel toplumun ilgisi arasında uygun bir denge oluşturmanın yollarının yönetim planı ile gösterilmesini,
•    Alanın değerini arttırarak uluslar arası bir seviyeye çıkarmak için genel stratejiler, yöntemler ve araçların geliştirilmesi, mali kaynakların belirlenmesi ve yaratılmasını,
•    Kültür turizmini geliştirmek amacıyla uluslar arası işbirliği ve paylaşımı yaratacak etkinlik ağının kurulmasını,
•    Belirli bir bölge içinde birbirleriyle ilişkilendirilerek sektör oluşturma potansiyeli bulunan sit alanlarında bölgesel kültür sistemlerinin gelişimi için uygulama planlarının yaratılmasını,
•    Yönetim alanlarının korunması ve değerlendirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, gönüllü kişi ve kuruluşlar ile yerel halkın işbirliğini,
•    Sit alanları ve ören yerleri ile etkileşim sahalarının bakım, onarım, restorasyon, restitüsyon, teşhir, tanzim ve çevre düzenlemesi ile birlikte alan yönetim amaçları doğrultusunda uluslar arası koruma prensipleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde korunarak yaşatılmasının yanı sıra kullanım ve gelişim ilkelerinin ve sınırlarının belirlenmesini,
•    Kültür varlıklarının yönetiminde, konservasyon alanında, tasarım ve uygulamada, uzmanlık ve ekipmanda yüksek standartların kullanılmasını, sağlamaktır.

KENT ESTETİK KURULU SEKRETERLİĞİ
•    İç işleyişte, İmar ve Şehircilik müdürlüğü arası koordinasyonu sağlar. 
•    Yürütme kurulu gündemlerini hazırlayarak, üyelerine gönderir.
•    Bütün yazışmaları, yürütür.
•    Yürütme Kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini tanzim eder ve imzalatır.
•    Kurulun toplantı gündemi, Kurul Sekreterliğince hazırlanır. Toplantı gündemi üyelere yazılı / sözlü olarak toplantıdan önce duyurulur.
•    Kurul toplantıları Kurul Başkanının onayını almak suretiyle Kurul Sekretaryasının belirlediği tarih ve yerde toplanır. Bir sonraki toplantı için Kurul Üyeleri gündem hakkında önerilerde bulunabilir
•    Kurul, gelen projeleri geliş tarihinden itibaren en geç 1 ayda içerisinde inceleyip sonuçlandırmak ve  karara bağlamak zorundadır. Kurul Kararları Kurul üyelerine imzalatılır, karar suretleri, Kurul Sekreteryası tarafından resmi yazışma kurallarına uygun olarak gerekli yerlere dağıtılır.
•    Kurul Sekretaryası tarafından Kent Estetik Kurul Toplantı Tutanakları ve Genel Kayıt Defteri tutulur ve tüm belgeler, projeler arşivlenir.
•    Kurul kararları ve raporları, ilke kararları alenidir. Çeşitli yollarla kamuoyuna duyurulur.


    STRATEJİ GELİŞTİRME 
•    Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
•    İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
•    İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
•    İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
•    Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
•    İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek,
•    İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
•    Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
•    İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
•    Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

     KAYNAK  GELİŞTİRME VE  YEREL KALKINMA  
•    Yerel kalkınma alanında;  Belediyemizin dört önemli boyutu konusunda faaliyetlerinde;
•    Ekonomik gelişme: 
•    Tirebolu’nun  tüm kaynaklarının (doğal kaynaklar,insan, sermaye, teknoloji) akılcı bir şekilde ve belirli önceliklere göre, yöre insanının refahını arttıracak şekilde harekete geçirilmesini.
•    Sosyal paylaşım ve kapsayıcılık: 
•    Toplumda eşitlik, paylaşım, dayanışma, gönüllülük, toplum hizmeti, ortak gelecek, ortak sorumluluk gibi değer ve kavramları yerleştirmek, geliştirmek, sosyalizasyon sürecinin bir parçası olarak sağlarken, tüm sosyal kesimleri kapsamak.
•    Siyasal katılım: 
•    Hemşerilerimizin, siyaset ve karar alma mekanizmaları konusunda ilgilenmelerini ve bilgilendirilmelerini sağlayarak demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir siyasal yapılar ve süreçlerin oluşumunu,
•    Kültürel çoğulculuk: 
•    Yöredeki ırk, dil, din, kültürel farklılıkların insanları/grupları ayırıcı/uzaklaştırıcı değil; yakınlaştırıcı, birleştirici, sosyal ilişkileri ve toplumu zenginleştirici olmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesini,
Bu misyona ve temel amaçlara dönük olarak Belediyemizin  etkinlikleri;
•    Yörenin ekonomik kalkınmasına, özellikle yeterli altyapıyı sağlayarak katkıda bulunmak,
•    Yörenin yatırımlar için çekici hale gelmesine çalışmak,
•    Yöredeki yatırımcıları yeni iş alanları yaratılması yönünde desteklemek,
•    Sürdürülebilir kalkınmanın koşullarını hazırlamak,
•    Yöredeki sosyal sermayenin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
•    Yörenin “öğrenen bölge” olmasının koşullarını yaratmak,
•    Yörede, ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük işbirliği, ortak yaklaşım, bilgi / beceri paylaşımı ve ortak hareketi özendirmek,
•    Ekonomik kalkınma faaliyetlerinin eşgüdümünün sağlanması,
•    Yerel değerlerin korunması ve değerlendirilmesinde farkındalık yaratılması,
•    İşbirliği ortamının geliştirilmesi,
•    Girişimcilik kapasitesinin arttırılması,
•    Girişimlerin yerel yönetim tarafından sahiplenilmesi,
•    Yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi,
•    Yerel aktörlerin işbirliği,
•    Yerel girişimcilerin yapabilirlik kapasite ve becerilerinin geliştirilmesi,
•    Kent planlarının yerel kalkınma anlayışına göre yeniden ele alınması,
•    İşgücünün geliştirilerek kalitesinin artırılması,
•     Kentin ekonomik durum analizinin yapılarak faaliyetlerin bu bilgiler ışığında yürütülmesi 
•    Kent kimliğinin belirlenmesi,
•    Yerel yönetimin hizmet alanı ile ilgili yelpazesini ve hedef kitlesini doğru tanımlaması,
•    Strateji tespitinin işbirliğine dayalı bir zihniyetle oluşturularak iy uygulama örneklerinin sergilenmesidir.
 

Birim Haberleri

Tirebolu Belediyesi

Tirebolu Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Tirebolu Belediyesi

Çarşı Mah. Gazipaşa Cad. No: 198
Tirebolu / Giresun

Belediye Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.