İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Hakkında

GÖREV TANIMI
Şehrimize; yapı ve fiziki mekân ölçeğinde kaliteli, modern bir görünüm kazandırmak amacıyla, şeffaf bir müdürlük anlayışıyla, verimli, etkin, süratli ve kaliteli hizmet vermek, modern görünümlü ve tarihi değerlerin ışığı altında geleceği tasarlamak, aktif, verimli, süratli ve kaliteli hizmet vererek halkımızdan beklediğimiz güveni kazanmak, rasyonel çözümlerle, halkın sorunlarını ortadan kaldırmak.


YAPI RUHSAT İŞLERİ
•    Tirebolu Belediyesi sınırları içinde ilgili kanun ve yönetmeliklere dayalı olarak, meri planlar ve mevzuat çerçevesinde, İmar durum belgesi düzenlemek,
•    Belediye sınırları içinde İmar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde vatandaşa sözlü bilgi vermek,
•    İlgilisi tarafından müracaat edilen yeni inşaat ruhsatı başvurusu ekinde bulunan zemin ve temel etüt raporlarını inceleyerek onaylamak, yapılara ait projeleri (mimari, betonarme-statik, elektrik, mekanik tesisat) incelenip tasdik edilerek yapı ruhsatı düzenlemek,
•    İnşaat ruhsatı alınmış binalarda yapılan değişikliklerin tadilat konusu kapsamında değerlendirilerek tadilat ruhsatı düzenlemek,
•    5 yıllık süresi içerisinde yapı kullanma izni alamayan binalarda yenileme ruhsatı düzenlemek,
•    Ruhsatı düzenlenen yerlerde şantiye şefi, mal sahibi, yapı denetim şirketi ve proje müellifi değişikliklerinde isim değişikliği ruhsatı düzenlemek,
•    Tescilli binalarda Röleve ve Restorasyon onayları yapmak ve ruhsat düzenlemek,
•    Devam eden inşaatların iş yeri teslim, seviye tespiti, denetim elemanı değişikliği ve iş bitirme belgesi gibi Yapı Denetim Sistemi işlemlerinin onayını yapmak,
•    Devam eden inşaatların hakediş dosyalarının kontrolünü yaparak onaylamak,
•    Yapı denetim firmaları tarafından yerinde tetkiki yapılarak onaylanan vize işlemlerine ilgili idare onayı yapmak,
•    Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda devam eden inşaatların kontrolünü yaparak iş sağlığı ve selametini, can ve mal güvenliğini konularında gerekli iş ve işlemleri yapmak,
•    Onaylı ruhsat eki mimari projesine göre tamamlanmış olan binalara yapı kullanma izin belgesi düzenlemek,

•    5 yıllık İmar Programı ve İmar Planında Genel Hizmet Alanı olarak ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırılmasını yapmak.
•    Diğer Kamu Kurumları adına kayıtlı olan taşınmazların, İmar Planındaki amacına uygun olarak yasalar doğrultusunda Belediyemiz adına tahsis ve devir işlemlerinin yapılması.
•    İmar Planında Kamu Kurumlarına ayrılan alanda kalan Belediyemize ait taşınmazların Belediyemiz Meclisince alınacak karar doğrultusunda devir veya tahsis işlemlerinin yapılması.
•    Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve Kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş hisseli ve müstakil parsellerin Belediyemiz Meclisince alınan karar doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre satış işlemlerinin yapılması.
•    Belediye sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri ve bağımsız birimlerin Genel İskan ve Kullanma izinlerini hazırlamak, inşaatı tamamlanan binaların ilgililerin yazılı istemleri üzerine onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak, kontrolü yapılan bina için genel iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden raporları (Tedaş, Meski, Sığınak, Asansör, Yangın Tesisatı) ile ilişiksiz yazıları (emlak vergi ilişiği ve SSK borcu yoktur yazısı)  istendikten sonra genel iskan raporu düzenlemek, raporda bağımsız birimlerin niteliğini, oturumunu, numaralarını belirtmek,
•    İnşaatı tamamlanan binalara genel iskan düzenlenmesinin ardından bağımsız birimlerin ayrı veya toplu olarak kullanma izinlerini tanzim etmek ve ayrıca inşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek.
•    Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izinlerini, talep olduğunda suret olarak vermek,
•    Asansör ve yangın tesisat raporlarını, makine mühendisi ile beraber yerinde kontrol ederek hazırlamak,
•    Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,
•    Müracaatlarda onaylı proje ve eklerine uygun olmayan ya da projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazı ile cevap vermek,
•    Genel İskanı alınmış, ancak kullanma izni alınmamış bağımsız birimleri tespit edip müracaatlarını sağlamak,
•    Yapıların fotoğraf tasdikini yapmak,
•    Kontrol edilen ruhsatlı binada aykırı hususun tespiti halinde rapora bağlayarak, Yapı Denetim Bürosuna gereği için iletmek,
•    Yapı denetim firmalarının mevzuatın getirdiği kontrol ve onaylarını yapmak,
•    Yapı kullanma izin belgesi taleplerini mevzuattaki süresi içinde inceleyerek gerekli işlemi tesis etmek ve sonucundan dilekçe sahibini bilgilendirmek,
•    Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,
•    İlgili meslek odaları, SSK ve Devlet İstatistik Enstitüsüne aylık kullanma izni verilerini göndermek,

•    Mülkiyeti Belediyemize ait olan yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’na göre kiraya verilmesi ve Belediyemiz tarafından kullanılmak üzere taşınmazların kiralama işlemlerinin yapılması.

•    İlgili kişi kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak,müdürlük ayniyat işlemlerini sağlamak,
•    Müdürlük bütçesini hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek
•    Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

İMAR  VE KADASTRO BİRİMİ
•    3194 sayılı yasanın 18. Maddesine göre uygulama yapılacak parseller için düzenleme sahası belirlemek. Bu konu ile ilgili gerekli encümen kararını almak.
•    Yürürlükteki imar planlarına göre 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan parselasyon planlarını kontrol etmek, tescil işlemlerini sağlamak.
•    3194 sayılı imar kanununun 16. maddesine göre serbest çalışan harita mühendislerince yapılan imar uygulamalarını kontrol etmek, tescillerini sağlamak.
•    Kırmızı kot vermek, açılmamış imar yollarının profillerini yapmak veya serbest çalışan harita mühendislerine yaptırmak ve kontrol etmek.
•    Serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan ruhsata esas olan TUS dosyalarını kontrol etmek, temel ve temel üstü vizesi yapmak.
•    İmar planına göre birleştirilmesi mümkün olan parsellerin, talep edilmesi halinde tevhidini yapmak.
•    Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar uygulamalarını yapmak, Kadastro Müdürlüğü tarafından kontrolleri ile Tapu Sicil Müdürlüğü’ne tescillerini yaptırmak.
•    Kamulaştırma haritalarını hazırlamak, Kadastro Müdürlüğü’ne kontrollerini yaptırmak.
•    Belediyemiz aleyhine açılan davalarda birimimizi ilgilendiren konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne teknik görüş bildirmek.
•    Mahkeme kararı ile iptal edilen parselasyon planlarının geriye dönüşüm dağıtım cetvellerinin hazırlanarak Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü’nde takip ve tescilini sağlamak.
•    3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerine göre açılması gereken yolların bulunduğu alanlarda kamulaştırma zemin bedeli ödenmemesi için parselasyon planı yapmak, tescillerini yaptırmak, gerekli görülen durumlarda ihale usulü ile parselasyon planlarını yaptırmak.
•    Belediyemizin tüm teknik birimlerine arazi çalışması ve gerekli olan harita kopyaları, ölçü krokileri ve tüm teknik bilgileri vermek.
•    Belediyemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır haritalar üretmek.
•    Kent bilgi sistemine altlık olacak her türlü sayısal verilerin toplanması ve uygulama paftalarının oluşturularak bilgisayar ortamında saklanması.
•    Numarataj paftalarının sayısal ortamda hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması.
•    Belediye Meclis Kararları  doğrultusunda  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun 1/1000 ölçekli plan yapmak.
•    Kişi ve kuruluşlarca gerekirse Meclise sunulmak üzere hazırlanan teklifleri Başkanlık Makamına iletmek.
•    Arazi çalışmaları, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş görüşlerini almak, görüşler doğrultusunda plan hazırlanmasını sağlamak.
•    İlçenin    kentsel    gelişimi    ve    problemlerinin    çözümü    doğrultusunda    projeler geliştirmek.
•    İmar planlarına karşı açılan davaların Hukuk İşleri Müdürlüğünün savunmasına esas olacak tüm bilgi ve belgeleri hazırlamak.
•    Plan iptali durumunda kararın gereğinin yerine getirilmesi amaçlı yeni plan hazırlamak.
•    Hizmet akışının sağlanması için programlar yapmak.
•    Belediyemizin dışındaki tüm kamu kurumlarıyla, ilçemizi ilgilendiren yatırımlarla ilgili bağlantı kurmak ve yazışmalar yapmak.
•    Yer seçim belgelerini düzenlemek.
•    Mülkiyeti Belediyemize ait parsellerin aplikasyonunun yapılması ve TUS evraklarının hazırlanması.
•    Diğer müdürlüklerin talebi üzerine park, yeşil alan gibi donatıların araziye aplikasyonunu yapmak.
•    Diğer müdürlüklerin talebi üzerine gerekli alanların plankotelerini yapmak.
•    1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan bölgeleri yerinde kontrol etmek,
•    Kaçak inşaat ve gecekondu yapılmasını önlemek için tedbirler alınmasını sağlamak,
•    Talebe bağlı ya da şikayete konu olan veya diğer bürolardan istenmesi durumunda binaların gabari ölçümlerini yaparak tutanaklarını hazırlamak,
•    Mevcut binalardaki proje hilafı hususlarının denetimini yapmak,
•    Yapıya ve çevreye ilişkin şikayetlerin yerinde incelemesini yapmak,
•    Ruhsat ve eklerine ve mevzuta aykırı olan hususları tespit tutanağına bağlamak ve tebligatlarını yapmak.
•    Vatandaşlardan gelen şikayet ve dilekçelere yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek,
•    Kaçak ve ruhsatsız inşaatlarla ilgili 3194 sayılı yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yapmak,
•    Kaçak yapılan inşaatın tespiti halinde inşaatı durdurmak, yapı tatil zabıtları düzenleyerek mühürlemek, ilgili diğer birimlerden yardım alarak inşaat malzemelerini Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle emanete almak. Zabıta müdürlüğünü bilgilendirerek mühür fek ki yapılmamasının sağlanması için kontrol altında tutulmasını sağlamak,
•    Mevcut binalarda tasdikli projesine aykırı yapılmış değişikliklerle ilgili imar mevzuatının ceza maddeleri doğrultusunda bir karar alınması için Belediye Encümenine rapor sunmak.
•    Kaçak ya da ruhsata aykırı hususların Fen İşleri Müdürlüğünce onaylı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak bakımından hazırlanan raporları Encümen kararına bağlanması için Başkanlık Makamının oluruna sunmak,
•    Kamu arazisi üzerine yapıldığı anlaşılan izinsiz yapıların ruhsata bağlanıp bağlanamayacağını tespit ederek 775 sayılı kanun ve diğer yasalar doğrultusunda Fen işleri Müdürlüğünce yıkılmasını sağlamak,
•    Belediye Encümenince verilen kararın muhataplarına tebliğini sağlamak Zabıta Müdürlüğüne gerekli yazışmaları yapmak,
•    Encümen kararı ile çıkan para cezalarının tahsili amacı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,
•    Ruhsata aykırı hususların ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak için encümen tarafından alınan hizmet kesimi kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,
•    Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamakla,
•    Yapı Ruhsatı alan binaların Yapı Denetim Kanununun öngördüğü biçimde temel vizesi, su basman vb. hak ediş etaplarının kontrollerini zamanında yapmak. Zamanında kontrollerini yaptırmayan yapı denetim firmalarının kontrollerini/takibini yaparak denetim firması hakkında cezai yaptırım uygulanması yolunda belediye encümenine rapor sunmak,
•    Yapı denetim firmalarının ilgili Kanun çerçevesinde denetimini yapmak, hak ediş ve sicil belgelerini tutmak ve düzenlemek, hesaplarını tetkik etmek, Yapı denetim hizmet bedellerini tahsil etmek ve ödenmesini sağlamak, iş bitiminde firmanın bina ile ilişiğini kesmek,
•    Yeni inşaatların ruhsat ve eklerine uygunluğunu yerinde kontrol etmek,
•    Talebe bağlı olarak Parsellerdeki binaların su basman kotlarının tasdikli mimari proje ile uygunluğunu kontrol ederek temel vize tutanaklarını hazırlamak,
•    Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamakla


NUMARATAJ BİRİMİ:
•    İlçe Belediyesi sınırları içinde tüm sokak ve kapı numaralarının tespitinin yapılarak yeni inşaatlara uygun sokaktan kapı numarası verilmesi.
•    İlçe Belediyesi sınırları içindeki sokaklarının ve kapı numaralarının revizyonun yapılması ve ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi.
•    Zeminde sokak ve kapı numaralarına bakılarak güncellenmesi ve eksik tabelalarının yenisinin takılması.
•    Yeni yapılacak veya projesinde tadilat olan inşaatların belgelerini hazırlayıp krokilerinin doğruluğun kontrolünü yapmak.
•    Mevcut imar planlarına göre açılması gereken sokaklara sokak numarası ve kapı numaraları verilmesi.
•    Tirebolu Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucunda onlara güncel bilgi akışı sağlamak bu bilgiler ulusal veri tabanına girilerek vatandaşın gerçek adres bilgilerinin oluşmasını sağlamak.
 

Birim Haberleri

Tirebolu Belediyesi

Tirebolu Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Tirebolu Belediyesi

Çarşı Mah. Gazipaşa Cad. No: 198
Tirebolu / Giresun

Belediye Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.