MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Hakkında

GÖREV TANIMI
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhasebe Birimi ve Gelir Birimiyle; harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından, birim hizmetlerinin hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, gelirlerin zamanında tahakkuku, gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından, ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden, ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden, birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden sorumludur.
FAALİYET ALANI
•    İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
•    İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
•    Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
•    Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek, gider ve borçları hak sahiplerine ödemek.
•    Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
•    İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
•    Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
•    İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
•    Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
•    Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
•    Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
•    Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
•    Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
•    Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
•       İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, muhasebe hizmetlerine ilişkin defter,kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

 
RUHSAT DENETİM BİRİMİ 

•     5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin c bendi; gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek
•    5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.Maddesinin L bendi gereğince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
•    2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin kurulmadan önce yapmış oldukları başvuruları incelemek, mahallinde tetkik etmek, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak,
•    2464 Sayılı Gelirler Kanununa göre alınan harçları tahakkuk ettirerek, Belediye gelirlerinin toplanmasını sağlamak
•    İlgili mevzuat gereğince “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” almak için yapılan müracaatlarla ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını ve ruhsatların teslim edilmesini, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
•    İşyeri ruhsatlandırma aşamasında İmar, Fenni, Sıhhi ve Asayiş yönünden incelenmesi amacıyla ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak,
•    Ruhsat verme, ruhsat iptali ve kapama kararlarının ilgililerine tebliğ edilmesini ve ruhsat sahibinin alınan kararlara itirazı halinde işlemlerin ne şekilde yürütüldüğü işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
•    Tatil Günleri çalışma ruhsatlarının verilmesi.
•    Canlı Müzik izin belgesi vermek
•    Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri işyerlerine ruhsat verilmesi konusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket edilmesini işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
•    Ölçü ve tartı aletlerinin denetim ve kontrol işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
•    İşyerlerinin çevre, güvenlik, temizlik, sağlık şartlarına uygun olarak faaliyetlerinin sürdürülmesini temin için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
•    Halkın işyerinin faaliyetlerinden zarar görmemesini temin için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takibini sağlamak.
•    Belediye sınırları dahilinde Gıda ve Gıda ile temas eden Madde ve Malzemeleri üreten işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek, periyodik denetimlerini yapmak, bu işlemlerin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
•    Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak
•    Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak.
•    Umuma açık işyerleri açılış kapanış saatlerini düzenlemek
•    İşyerleri ile ilgili şikayetleri incelemek ve yasal işlem yapmak
•    Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimlerde tutulan tutanakların ve cezai işlem gereken evrakların belediye encümenine sevkini sağlayarak bu işlemlerin takibini yapmak
•    Belediyenin diğer birimlerinden gelen yazılarla ilgili gerekli işlemleri yapak ilgililere bilgi vermek.

MUHASEBE BİRİMİ

•    Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
•    Birime gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak; dağıtımını sağlamak, dosyalama işlemini yürütmek.
•    Tüm personelin idari işlerinin takibini ve yazışmalarını yapmak.
•    Belgeleri incelemek ve irdelemek.
•    Elektirik, ADSL, GSM, ve telefon abonelik sözleşmelerinin yapılması ve ödemelerin zamanında yapılmasının sağlanması.
•    Demirbaş numarasını ilgili birime bildirmek.
•    Ayniyat defterine kayıt yapmak, sarf malzemelerini kartotekse işlemek.
•    Tüketilen sarf malzemelerini ihraç belgesi düzenlemek.
•    Yıl sonu sayımını yapmak; eksiklik ve fazlalıkları saptamak.
•    Sayım raporu ve sonuçlarını denetlemek.
•    Sayım sonucu raporunu Encümene bildirmek.
•    Ayniyata ilişkin sayım sonucu raporunu, Belediye Başkanı’nın talimatıyla ilgili yere göndermek.
•    Yetkili, görev ve çalışmaları yönünden Müdür’e karşı sorumludur. Müdür tarafından, mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

BİLGİ İŞLEM 
 •    Belediyenin tüm birimlerinde bilgisayar destekli kaliteli hizmet sunmak amaç ve
hedeflerine göre donanım ve yazılım işleyişini sağlamak.
•    Belediye binası ve dış birimlerde bulunan bilgisayar ağının sağlıklı bir şekilde çalışmasının temin edilmesi, bu amaçla belediye bünyesindeki tüm birimlerde kullanılan bilgisayar ve yardımcı makinelerin tamir ve bakımını yapmak.
•    Bilgisayar sistem ağının güvenliği için oluşturulan güvenlik sistemlerinin (Anti virüs programı ve Firewall cihazının) sürekliliğinin sağlanması.
•    Windows ve Office lisanslarının temini.
•    Belediyeye ait verilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve güvenliğinin sağlanması.
•    Bilgisayar hatlarının çekilmesi ve ayrıca terminal bağlantılarının yapılması.
•    Belediye Bilgi İşlem Sistemi için gerekli olan ağ yapılandırmalarını kurmak veya kurdurmak.
•    Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
•    Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
•    İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurma.

EMLAK BİRİMİ
•     Emlak Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde emlak vergisiyle alâkalı iş ve işlemleri
•    yürütmek,
•    Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri çerçevesinde Çevre Temizlik Vergisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
•    Emlak ve ÇTV vergilerini ilgilendiren diğer mer’ i mevzuattaki görevleri ifa etmek,
•    Servisin çalışma ve iş düzenini tanzim etmek,
•    Emlak ve ÇTV ile ilgili konularda Uzlaşma Komisyonunda sekreterya görevi ifa etmek,
•    Birim arşivin tertip ve düzenini sağlamak,
•    Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak,
•    Servisteki eksiklik ve aksaklıkları idareye zamanında bildirmek,
•    Emlak ve ÇTV vergilerinin tahsili ile alâkalı Tahsil Şefliği ile koordineli olarak
•    çalışmak,

•    Müdür tarafından verilen görevleri yapmak,
•    Emlak ve ÇTV Şefi, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de
kullanır. Emlak ve ÇTV Şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına ve  müdüre, karşı sorumludur.
    
TAHAKKUK VE TAHSİLAT BİRİMİ
 Tahakkuk sorumlusu, emlak vergisiyle çevre temizlik vergisi dışında kalan ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda ifade edilen gelirlerin tahakkuk işlemlerini yapar. Ayrıca tahakkuku diğer müdürlüklerle alâkalı olan gelirlerinin tahakkuk işlemlerinin de yapılmasını sağlar.
Tahakkuk sorumlusu, genel bir tahakkuk birimidir. Görevlerini icrâ sırasında diğer müdürlüklerle de koordinasyonlu olarak çalışır. Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerinin tahakkuk işlemleri için tahsil sorumlusu ile koordineli olarak çalışmak durumundadır.
•    Tahakkuku tahsile bağlı olan belediye gelirlerinin tahakkukunun yapılmasını sağlamak,
•    Tahsil sorumlusu ile sürekli ve koordineli bir çalışma yürütmek,
•    Servisindeki eksiklik ve aksaklıkların zamanında giderilmesini sağlamak,
•    Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak, 
•    Mükelleflerin işlerini bekletmede yapmak,
•    Beyannameleri, kayıt ve diğer bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız aktarmak,
•    Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak,
•    Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
•    Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,
•    Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,

•    Müdür tarafından verilen görevleri yapmak,
•    Belediyenin diğer müdürlükleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürüterek, onlarla alâkalı  olan tahakkukların yapılmasını sağlamak

•     Tahakkuk sorumlusu  mer’i mevzuatta kendine verilen görevleri yapar ve buna ait yetkilerini
kullanır. Tahakkuk sorumlusu  mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda ; Başkan ve başkan yardımcısına ve müdüre  karşı da sorumludur.

    Tahsil Sorumlusu görev ve yetkileri şunlardır

•    Belediye gelirlerinin tahsilâtının tahsilât yönetmeliği ve diğer mer’ i mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlar
•    Tahsilâtla alâkalı Belediyenin bütün müdürlük ve birimleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürütür,
•    Veznelerdeki yığılmaları önleyerek, tahsilât akışını sağlar,
•    Yapılan tahsilâtın zamanında ilgili bankaya yatırılmasını sağlar,
Tahsildarlarca kesilen dip koçanlı makbuzları kontrol ederek teslim alır ve makbuzlarla ilgili kayıt ve işlemlerin doğru yapılmasını sağlar,
•    Günlük tahsilât durumu ve Belediyenin genel tahsilâtı ile ilgili olarak istenildiği zaman Başkanlığa ve müdürlüğe bilgi verir, 
•    Tahsilâtla ilgili rapor, icmal ve cetvelleri süresi içinde muhasebe yetkilisine  bildirir,
•    Tahsilâtla ilgili makbuz, belge, kayıt ve ilgili evrakın denetime hazır halde bulundurulmasını ve arşivde muhafazasını sağlar.
•    Müdür tarafından verilen görevleri yapar,
•    Tahsil sorumlusu  mer’i mevzuatta kendine verilen görevleri ifa eder ve buna ait yetkilerini de kullanır.
•    Tahsil sorumlusu, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına karşı sorumludur.
•    Makbuzları yırtmadan, yıpratmadan, karalamadan ve usulüne uygun kesmek,
•    Tahsilâtla ilgili kayıtları ve irsaliyeleri düzgün tutmak,
•    Yaptığı tahsilâtı ilgili banka şubesine zamanında ve makbuz mukabilinde teslim etmek,
•    Çalışmalarını sorumlu ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
•    Tahsilâtla ilgili kayıtları ve bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek,
•    Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak, makbuz kesmemek,
•    Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk kayıtlarının doğru ve hatasız yapılmasını sağlamak,
•    Mükellefe ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
•    Amirlerden izinsiz işini ve işyerini terk etmemek,
•    Makbuzları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,
•    Borcunu ödemeyen mükellefleri sorumluya bildirmek,
•    Dip koçanlı makbuzların kayıtlarını sistemli bir şekilde tutmak ve buna ait işlemleri yürütmek,
•    Tahsilât ve tahsilat işlemlerini mevzuatına göre yürütmek,
•    Müdür ve  sorumlu tarafından verilen görevleri yapmak,
•    Tahsildarlar ve veznedarlar, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait Yetkilerini de kullanır. 
•    Tahsildar ve veznedarlar, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdüre karşı sorumludur

    SU ABAONE İŞLERİ
•    Gayrimenkulüne su ve atıksu abonesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, abone kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
•    Abone kaydı sırasında, kimlik ve adres bilgilerine ait kayıtların sağlıklı tutulmasını sağlamak,
•    Tahliye nedeniyle aboneliğini iptal ettirmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, sözleşme fesih işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
•    Aboneliğini tahliyeden dolayı kestiren abonelerin, öncelikle su borçları var ise tahsil edilmesini, daha sonra teminatlarının iade edilmesini sağlamak,
•    Şehit, gazi ve özürlü aboneler ile 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı verilmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren sporculara ait abonelerin her yılın Şubat ayı sonuna kadar, yıllık vize işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
•    Abonelik kaydı ve tahliyeden su kapatma işlemi yaptırmak isteyen  % 40 ve üzeri engelli raporu olan ve İdaremiz hizmet noktalarına gelemeyecek kadar engeli bulunan müşterilerimizin,  çağrı merkezi aracılığıyla alınan talepleri değerlendirildikten sonra, abonelik kaydı yaptırmak isteyenlerin öncelikle suyu kesikse aynı gün içinde suyun açılmasını ve 3 iş günü içerisinde, abonelik sözleşmesinin imzalattırılması için, abonelik mahalline gidilmesini ve abonelik sözleşmesinin yapılmasını sağlamak,
•    Abone servisi tarafından yapılan işlemlere ait evrakların düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak,
•    Kaydı yapılan Su ve Atıksu Sözleşme dosyalarını diğer evrakı ile birlikte, abone numarasına göre arşive gönderilmesini sağlamak, 
•    Abonelerle ilgili gelen her türlü evrakın, dosyalarına takılmasını sağlamak,
•    Birime gelen yazılara, gereği yapıldıktan sonra, süresi içinde cevap vermek.
•    Birimin  görevleri hakkında, aylık ve yıllık faaliyet raporları ile ilgili bilgileri, ortak paylaşım dosyasında yer almasını sağlamak,
•    Mevzuat çerçevesinde Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,


TAŞINIR İŞLEM SORUMLU
•    Belediye  tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.
•    Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.
•    Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak  için ambar memuruna teslim eder.
•    İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.
•    İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.
•    Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve strateji geliştirme daire başkanlığına iletir.
•    Taşınır İşlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.
•    Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, değer tespit komisyonuna bildirir.
•    Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.
•    Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder.
•    Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar.
•    Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapar.
•    Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
•    Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Mali Hizmetler Müdürüne  karşı sorumludur.
 

Birim Haberleri

Tirebolu Belediyesi

Tirebolu Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Tirebolu Belediyesi

Çarşı Mah. Gazipaşa Cad. No: 198
Tirebolu / Giresun

Belediye Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.