YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Hakkında

GÖREV TANIMI
Belediyenin tüm evrak giriş ve çıkışlarını kayıt altına alarak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak, Belediye Meclis ve Encümeni’nde alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, müracaatta bulunan çiftlerin nikah işlemlerini yapmak. Belediyemizin İnsan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini arttırmak, norm kadroya uygun personeli oluşturmak ve birimlerde görev yapmakta olan memur, işçi ve sözleşmeli Memur personelin tüm özlük işlemleri ve atama, yer değiştirme, terfi, disiplin, emeklilik ve maaş işlemleri ile personele hizmet içi eğitim verilmesinin sağlanması. Belediye Başkanlığının taraf olduğu her türlü uyuşmazlığın Belediye adına adli ve idari merciler ile hakemlik kurumlarında, noter ve icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla müdürlük ve bağlı avukatlar aracılığı ile hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi yapmak.


YAZI İŞLERİ  BİRİMİ
•    Belediyeye gelen tüm evrak ve belgelerin zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlamak,
•    Genel evrakın kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
•    Belediyenin tüm birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde gönderilmesini sağlamak,
•    Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak,
•    Belediyeye gelen tüm postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlamak,
•    Başkan’ın havalesi ile birimlerden gelen önergeler çerçevesinde Meclis gündemini hazırlamak, gündemin Meclis Üyelerine tebliğ edilmesini sağlamak,
•    Belediye Meclis toplantı tutanaklarının tutulması ve dökümünün yapılması,
•    Komisyonlara havale edilen önergelerin takip edilmesi, sonuçlanan önergelerin raporlarının yazılması.
•    Kararların yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması,
•    Alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
•    Karar özetlerinin Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
•    Belediye Başkanı’na vekalet eden vekillerin yazışmalarının yapılması, Belediye Meclis Üyelerinin ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının tanzimini yapmak,
•    Belediye Meclis Üyelerinin özlük işlerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak,
•    Belediyemizin üye olduğu birliklerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması,
•    Meclis Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı gezileri ile ilgili gri pasaport alımı ve yazışmaların yapılması,
•    Başkanlık Makamı’nca Belediye Encümeni’ne sevk edilen evrakı kaydetmek ve Encümen gündemini hazırlamak,
•    Belediye Encümeni’ne girecek tüm evrakın önceden incelenmesi, yasal dayanakları ile birlikte Encümen’e sunulması,
•    Kararların    yazılması,    asılların    Encümen    Üyeleri    tarafından    imzalanmasının sağlanması,
•    Karar özetlerinin yazılmasını, alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılmasını ve birer nüshalarının da arşivlenmesini yapmak, tüm bu iş ve işlemlerin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
•     Encümen Üyelerinin huzur haklarının takip ve kontrolünü yaparak ilgili müdürlüğe bildirilmesini sağlamak,
•    Resmi nikah başvurularını almak, nikah işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak,
•    Başvurular hakkında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak,
•    İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikah günü vermek, Belediye Başkanı’nın yetki verdiği yetkililerce nikah akdinin yapılmasını sağlamak,
•    Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğü’ne bildirmek,
•    Tirebolu Belediyesi Evlendirme Birimi’nde yapılan nikah akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek,
•    Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
            
HUKUK İŞLERİ

•    Hukuk İşleri, Tirebolu Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile yönetmeliklere göre Belediye Başkanlığınca verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içinde aşağıda açıklandığı şekilde çözümler getirmekle görevlidir;
•    Belediyenin davacı ve ya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda; Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için, Belediye tüzel kişiliğini vekaleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak, aleyhe karara karşı kanun yollarına başvurmak,
•    Belediye Encümeni ve Müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak,
•    Müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak,
•    Adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve bunun için gerekli sarf belgelerini düzenlemek,
•    Tüm Yargı mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ile Noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletmek, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirmek,
•    Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
•    Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni çalışmalarını titizlikle izlemek,
•    Çok çeşitli Belediye hizmetlerinin gerçekleştirmesini teminen oluşturulan muhtelif kurul ve komisyonlarda danışmanlık hizmeti vermek,
•    Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

PERSONEL  VE ÖZLÜK İŞLERİ
•    Belediyemiz birimlerinde görev yapmakta olan memur, işçi ve sözleşmeli memur personelin izin izlenimlerini sağlamak,
•    Her türlü ücret, maaş ve sosyal haklara ait ödemelerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak,
•    Memur personelin derece ve kademe terfilerini düzenlemek,
•    Kadro Teklifleri, Kadro İptalleri ve İhdası ile ilgili işlemleri düzenlemek
•    Personelin; Kimlik Kartı, Toplu Taşım Kartı, Hizmet Belgesi ve Yeşil Pasaport formu gibi evrakları düzenlemek,
•    Belediye Başkanlığımız boş kadrolarına personel ataması için gerekli işlemleri yürütmek ve kurum içi, birimler arası görevlendirilme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
•    Personelin nakil ve emeklilik işlemlerini yürütmek,
•    İşçi personelin İş elbiselerinin alımlarını sağlamak,
•    Lise,Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerine Belediyemizde staj yapma olanağı sağlamak,
•    Emekli Sandığı Kesenek İşlemleri ile ilgili internet üzerinden tüm memur personelin nüfus bilgileri ve hizmet belgesi bilgilerini düzenleyip, güncellemek,
•    Norm kadrolarla ilgili işlemlerin tamamlanmasını sağlamak,
•    Tüm personelin Performanslarının yükselmesi için,  eğitim etkinlikleri ile birlikte personelin insan gücünün geliştirmesine katkı verecek Hizmet İçi Eğitimlerini yapmak ve yaptırmak,
•    Tüm personel için ihtiyaç ve talep halinde spesifik konularda eğitimler düzenlemek,
•    Aday memurların oryantasyon sürecinde eğitimler düzenlemek,
•    Sonları (0) ile beşli (5) yıllarda personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak,
•    Memur ve İşçi Personelin Sendikalarla ilgili işlemleri düzenlemek,
•    Çeşitli nedenlerle Memura verilen disiplin cezalarının kayıtlara işlenerek özlük dosyalara konulması, disiplin affı çıktığında ise özlük dosyalarından çıkartılması ve işçi disiplin kuruluna sevk edilen işçilerin Toplu işçi sözleşmesi ve İş Kanunu uyarınca yazılı ve sözlü savunmaları alınarak yasal işlemler uygulanmasını sağlamak,
•    Yapılan Özlük işlemlerinin tümü, personelin özlük dosyalarında arşivde gizlilik içerisinde saklanmasını sağlamak.

EVLENDİRME MEMURLUĞU
•    Tüm yazışmaların zamanında yapılmasını ve kurum dışına gidecek evrakların Yazı İşleri Müdürlüğü aracılığıyla gönderilmesini sağlamak,
•    Evlendirme Memuru Belediye Başkanının kendisine verilen yetkiyi devrettiği, Belediye Başkanı adına nikâh akitlerini gerçekleştirmek,
•    Evlendirme Memurluğu görev ve yetkisi Belediye Başkanınca bizzat kullanılabileceği gibi üst düzey personel tarafından da kullanmak,
•     Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek,
•    Mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, 
•    Evlenme akdini yapmak, 
•    Aile cüzdanı düzenleyip vermek,
•    Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak,
•    Evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek,
•    Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı da sorumludurlar.
•    Belediye personeli arasından görevlendirilen Evlendirme Memurlarının Belediye Başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.
•    Üst amirinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek
 

Birim Haberleri

Tirebolu Belediyesi

Tirebolu Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Tirebolu Belediyesi

Çarşı Mah. Gazipaşa Cad. No: 198
Tirebolu / Giresun

Belediye Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.